14 december 2016

Meerjarenbegroting 2017-2020

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017-2020 is uiteraard een koppeling gemaakt met het strategisch beleidsplan 2016-2020 van Stichting Kiem Onderwijs. Daarbij zijn voor de komende jaren extra investeringen begroot voor de groeidoelen: Het actieve kind, inspirerende en vakbekwame leiders, talenten van professionals en ICT.
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017-2020 is uiteraard een koppeling gemaakt met het strategisch beleidsplan 2016-2020 van Stichting Kiem Onderwijs. Daarbij zijn voor de komende jaren extra investeringen begroot voor de groeidoelen: Het actieve kind, inspirerende en vakbekwame leiders, talenten van professionals en ICT.
24 november 2016

Samen leren, samen groeien

We hebben 6 groeigebieden geformuleerd, die we van belang vinden voor het versterken van ieders werkplezier en resultaat op school. Dat zijn Veerkracht, Energie, Geluk, Autonomie, Talenten en Een leven lang Leren.
We hebben 6 groeigebieden geformuleerd, die we van belang vinden voor het versterken van ieders werkplezier en resultaat op school. Dat zijn Veerkracht, Energie, Geluk, Autonomie, Talenten en Een leven lang Leren.
23 november 2016

Onze ambities voor 2020

Onze ambitie is om goed onderwijs te verzorgen, ons onderwijs te moderniseren en aantrekkelijk te blijven voor onze toekomstige ouders. Dat gaan we uitbouwen vanuit onze kernwaarden geluk, autonomie, energie en leren voor het leven.
Onze ambitie is om goed onderwijs te verzorgen, ons onderwijs te moderniseren en aantrekkelijk te blijven voor onze toekomstige ouders. Dat gaan we uitbouwen vanuit onze kernwaarden geluk, autonomie, energie en leren voor het leven.
22 november 2016

Visie op huisvesting

Onze kernwaarden geluk, energie, autonomie en leren voor het leven zijn herkenbaar terug te vinden in onze kindcentra. Het is onze ambitie om die waarden voelbaar te maken voor alle gebruikers en bezoekers van onze gebouwen.
Onze kernwaarden geluk, energie, autonomie en leren voor het leven zijn herkenbaar terug te vinden in onze kindcentra. Het is onze ambitie om die waarden voelbaar te maken voor alle gebruikers en bezoekers van onze gebouwen.
22 november 2016

Ode aan de kiemkracht

Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien. Klik hier om naar de inlogpagina te gaan
Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien. Klik hier om naar de inlogpagina te gaan
22 november 2016

Visie op opvang en peuterarrangement

De kindcentra van Kiem Onderwijs en Opvang leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Kiem staat voor opvang met passie, gericht op maximale ontwikkelingskansen voor jonge kinderen. We dragen op deze manier bij aan het vergroten van onderwijskansen en zijn partner van gemeenten bij de uitvoering van integraal jeugdbeleid.
De kindcentra van Kiem Onderwijs en Opvang leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Kiem staat voor opvang met passie, gericht op maximale ontwikkelingskansen voor jonge kinderen. We dragen op deze manier bij aan het vergroten van onderwijskansen en zijn partner van gemeenten bij de uitvoering van integraal jeugdbeleid.
22 november 2016

Visie op integrale kindcentra voor onderwijs en opvang

Kinderen worden vanaf de eerste stap in het kindcentrum begeleid in hun ontwikkeling. Hiermee sluiten we al vroeg aan bij relevante ontwikkelingsvragen (vroeg- en voorschoolse educatie). Het kind blijft tijdens de gehele periode ‘in beeld’ en leerkrachten en pedagogisch medewerkers dragen onderling informatie over. We willen zo kansen van kinderen vergroten.
Kinderen worden vanaf de eerste stap in het kindcentrum begeleid in hun ontwikkeling. Hiermee sluiten we al vroeg aan bij relevante ontwikkelingsvragen (vroeg- en voorschoolse educatie). Het kind blijft tijdens de gehele periode ‘in beeld’ en leerkrachten en pedagogisch medewerkers dragen onderling informatie over. We willen zo kansen van kinderen vergroten.
22 november 2016

Visie op ICT

Een veranderende wereld vraagt andere vaardigheden. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet heeft veel invloed op onze samenleving. Naast rekenen en taal, zijn skills belangrijk als samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT-geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden.
Een veranderende wereld vraagt andere vaardigheden. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet heeft veel invloed op onze samenleving. Naast rekenen en taal, zijn skills belangrijk als samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT-geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden.
22 november 2016

Trends en keuzes

Als we weten welke kansen en bedreigingen er voor Kiem zijn voor de komende jaren, kunnen we op basis hiervan strategische keuzes maken. Wat zien we aan trends en ontwikkelingen en welke betekenis hebben ze voor onze beleidskeuzes?
Als we weten welke kansen en bedreigingen er voor Kiem zijn voor de komende jaren, kunnen we op basis hiervan strategische keuzes maken. Wat zien we aan trends en ontwikkelingen en welke betekenis hebben ze voor onze beleidskeuzes?
22 november 2016

We versterken verbinding met onze omgeving

We nemen initiatieven tot ontmoeting en samenwerking in integrale voorzieningen, staan open voor andere opvattingen, zetten de deur open voor wederzijdse uitwisseling van ervaringen, geven invulling aan educatief partnerschap met ouders en betrekken sociale en culturele instellingen actief bij ons onderwijs.
We nemen initiatieven tot ontmoeting en samenwerking in integrale voorzieningen, staan open voor andere opvattingen, zetten de deur open voor wederzijdse uitwisseling van ervaringen, geven invulling aan educatief partnerschap met ouders en betrekken sociale en culturele instellingen actief bij ons onderwijs.
22 november 2016

We versterken de kracht van elke professional

We geven ruimte voor goede scholing en onderling leren, blijven onze eigen bekwaamheid ontwikkelen en elkaar inspireren. We zijn ons ervan bewust dat leren nooit stopt en we voelen onszelf verantwoordelijk voor onze vitaliteit.
We geven ruimte voor goede scholing en onderling leren, blijven onze eigen bekwaamheid ontwikkelen en elkaar inspireren. We zijn ons ervan bewust dat leren nooit stopt en we voelen onszelf verantwoordelijk voor onze vitaliteit.
10 november 2016

Een nieuwe kijk op onderwijs en opvang

In deze website lichten we toe waar we voor staan en waar we de komende jaren aandacht aan geven. Als metafoor voor onze ontwikkeling hebben we gekozen voor het beeld van een rizoom.
In deze website lichten we toe waar we voor staan en waar we de komende jaren aandacht aan geven. Als metafoor voor onze ontwikkeling hebben we gekozen voor het beeld van een rizoom.
10 november 2016

Leren leren, leren leven, leren samenleven

De een legt dan het accent op ICT of leren programmeren, de ander op het stimuleren van creativiteit. Anderen vragen meer aandacht voor hoogbegaafden of voor muziek en sport. Maar het meest cruciaal is de ontwikkeling van de persoonlijkheid van kinderen. De Kiem kindcentra richten zich op de hele ontwikkeling.
De een legt dan het accent op ICT of leren programmeren, de ander op het stimuleren van creativiteit. Anderen vragen meer aandacht voor hoogbegaafden of voor muziek en sport. Maar het meest cruciaal is de ontwikkeling van de persoonlijkheid van kinderen. De Kiem kindcentra richten zich op de hele ontwikkeling.
8 mei 2014

Onze drijfveren

Wij geloven dat het bij ontwikkeling altijd gaat om de volgende vier waarden: Geluk, Autonomie, Energie en Leren voor het leven. Wij pleiten ervoor om de kiem van enthousiasme te koesteren.
Wij geloven dat het bij ontwikkeling altijd gaat om de volgende vier waarden: Geluk, Autonomie, Energie en Leren voor het leven. Wij pleiten ervoor om de kiem van enthousiasme te koesteren.
7 mei 2014

Kiem stimuleert ieder kind tot optimale ontwikkeling, altijd en overal

Door bewust te zijn van ons gedrag als leerkracht, door betekenisvolle lessen aan te bieden, door inzicht te hebben in de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van leerlingen, door passende ondersteuning te bieden en te zorgen voor een veilig en uitnodigend schoolklimaat.
Door bewust te zijn van ons gedrag als leerkracht, door betekenisvolle lessen aan te bieden, door inzicht te hebben in de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van leerlingen, door passende ondersteuning te bieden en te zorgen voor een veilig en uitnodigend schoolklimaat.
6 mei 2014

Onze groeigebieden

Dit zijn de drie groeigebieden waar we op onze kindcentra met nadruk energie aan willen geven: ‘Kracht in ieder kind, Kracht in elke professional en Kracht in de verbinding’.
Dit zijn de drie groeigebieden waar we op onze kindcentra met nadruk energie aan willen geven: ‘Kracht in ieder kind, Kracht in elke professional en Kracht in de verbinding’.