Onze ambities voor 2020

Visie op huisvesting
22 november 2016
Samen leren, samen groeien
24 november 2016
We gaan onze kwaliteit verdiepen, ons aanbod verbreden en het onderwijs beter laten aansluiten op meer- en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast zullen we het eigenaarschap versterken, onder andere door leerlingen een actievere rol te laten spelen in hun leerproces. Om de kwaliteit van ons onderwijs en onze opvang minimaal op het landelijk gemiddelde te houden, is het zaak om op alle niveaus eisen te stellen aan leerrendement en ontwikkeling. Dat geldt net zo goed voor de aan ons toevertrouwde kinderen als voor de professionals in onze kindcentra.

1. Kracht in ieder kind: Ieder kind een passend aanbod
 • We versterken de samenwerking kind, school en ouders;
 • We zien en bevorderen talenten;
 • We leveren maatwerk;
 • We zien heel het kind;
 • We leren van en met elkaar (onder andere in peergroups);
 • Meer- en hoogbegaafde leerlingen worden gesignaleerd en krijgen een passend aanbod;
 • Leerlingen zijn actief betrokken bij het leren. Hebben invloed op hun leerproces en zijn eigenaar van dat proces;
 • De opbrengsten van de scholen liggen minimaal op het niveau dat verwacht mag worden bij de doelgroep en/of minimaal op het landelijk niveau;
 • Er is een bestuurlijk kader voor een Expertisecentrum in Uden.


2. Kracht in elke professional: Geluk, energie, autonomie en leren voor het leven
 • We versterken de onderlinge verbinding en bundelen krachten;
 • We gebruiken specialismes uit de omgeving van de scholen: ouders, bedrijven, organisaties, verenigingen, etc.;
 • We geven expertise van medewerkers de kans om te groeien en in te zetten binnen de scholen;
 • We stimuleren en faciliteren het samen leren;
 • We onderhouden goede contacten met collegascholen;
 • We benutten inzichten van Novum en het Udens College;
 • Medewerkers van Kiem zijn gezond en vitaal. Het ziekteverzuim is laag en de organisatie heeft het beleid op orde;
 • Medewerkers van Kiem zijn in staat te reflecteren. Kunnen feedback geven/ontvangen en zijn veranderingsbereid;
 • Medewerkers van Kiem zetten hun talenten in voor de school en Kiem;
 • Medewerkers van Kiem staan achter de kernwaarden van de school en Kiem en dragen deze actief uit en
 • Medewerkers van Kiem ervaren een goede balans tussen werk en privé.


3. Kracht in de verbinding met de omgeving: Hoge kwaliteit van Opvang en onderwijs. Beiden versterken elkaar.
 • We zoeken verbindingen met organisaties voor sport en cultuur;
 • We initiëren co-creatie met het buurtnetwerk;
 • We halen expertise binnen, ook buiten onze regio;
 • We stimuleren onderzoekend leren op alle niveaus, bijvoorbeeld door samenwerking met de TU;
 • We wisselen personeel uit tussen onderwijs en Opvang: delen kennis/ervaringen, zetten personeel slim in;
 • We zorgen voor IKC waardige schoolgebouwen;
 • We sluiten met onze opvang aan op de actuele economische behoefte en benutten het politiek draagvlak;
 • Op alle locaties van Kiem heeft onderwijs en opvang de kenmerken van een hoge mate van integraliteit en kwaliteit. Bij voorkeur uitgevoerd door Kiem Onderwijs en Opvang;
 • Samenwerken met externe (strategische) partners en
 • SBO en SO zijn omgevormd naar een ‘Expertisecentrum’.


Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan