Trends en keuzes

We versterken verbinding met onze omgeving
22 november 2016
Visie op ICT
22 november 2016
Lichte daling van het leerlingenaantal in de komende jaren
Voor de komende jaren blijft een lichte daling van het leerlingenaantal te verwachten. In de jaren 2020 tot 2026 slechts marginaal. De kritische grens van 2500 leerlingen wordt bereikt in 2029.

Ouders hebben behoefte aan voldoende en kwalitatieve kinderopvang
Kiem heeft de ambitie om over maximaal vijf jaar op al haar locaties onderwijs en opvang zelf te organiseren vanuit de visie: één visie, één team, één aansturing, één pedagogisch klimaat.

Kiem heeft een sterke concurrentiepositie
Het merendeel van de ouders in de gemeente Uden kiest voor een school van Kiem. Daarmee is Kiem, wat betreft het primair onderwijs, de grootste onderwijsaanbieder en is er sprake van een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van concurrentie met de andere onderwijsaanbieders is nauwelijks of geen sprake.

Nieuwe behoefte aan PR en marketing
Tot op heden is met uitzondering van de presentatie van het vorige strategisch beleidsplan, de nieuwe naam en het logo nauwelijks aandacht geweest voor PR en marketing. De strategische ontwikkelingen op het gebied van opvang en het herschikken van de onderwijsvoorzieningen zijn inmiddels aanleiding om de inspanningen op het gebied van PR en marketing te versterken.

Schoolresultaten op peil
In de volle breedte kan gezegd worden dat de kwaliteit van het onderwijs in orde is, maar wel ambitieuzer mag zijn en robuuster qua opbrengsten.

Afstemming op ouderwensen
Tijdens een klankbordbijeenkomst met externen over de kansen en bedreigingen werd duidelijk dat onze scholen kansen kunnen vergroten door het creëren van een breder aanbod zowel onderwijskundig als pedagogisch.

Aandacht voor innovatievermogen
Wil Kiem als organisatie toekomstbestendig zijn, dan zullen we nadrukkelijk moeten investeren in onderwijskundige vernieuwingen. Dit is noodzakelijk om voldoende kwaliteit van het onderwijs te borgen en voor de aantrekkingskracht op nieuwe leerlingen.

Keuzemogelijkheden in onderwijsconcepten
De Kiemscholen werken voornamelijk volgens het leerstof-, jaarklassensysteem, aangevuld met moderne didactische opvattingen en principes. In het kader van leerlingdiversiteit en veranderende wensen van ouders, onder andere qua meer- en hoogbegaafdheid, is het van belang om een gedifferentieerd aanbod te hebben.

Kwaliteit van het personeel
In het algemeen gesproken zijn de medewerkers van Kiem voldoende toegerust voor de gestelde taken. Verbetering is nodig op de thema’s continue ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Ziekteverzuim/vervanging
De uitvoering van het ziekteverzuimbeleid moet verbeterd worden. Zeker omdat in de toekomst het vervangingsfonds verdwijnt en elk schoolbestuur ‘eigen risicodrager’ wordt (ERD).

Digitalisering
Internet en sociale media worden steeds belangrijker in het onderwijs. De manier van communiceren en informatie uitwisselen verandert voortdurend en gaat steeds sneller. Er wordt een groter beroep gedaan op de communicatievaardigheden van medewerkers. Bovendien worden steeds meer gegevens van leerlingen en medewerkers vastgelegd (‘BIG DATA’) voor analyse, voorspelling, risico inschatting en interventies.

Flexibilisering arbeidsmarkt
Vaste arbeidscontracten verdwijnen en er wordt meer flexibel personeel ingezet. Organisaties gaan steeds meer talenten en competenties inhuren die op dat moment nodig zijn. Ook gaan medewerkers meer zelf bepalen waarop zij inzetbaar willen zijn. Daarnaast zoeken medewerkers de balans tussen werk, privé en zorgtaken. De mensen die blijven werken worden steeds ouder en er is minder instroom van jonge medewerkers. Op termijn wordt een krapte van onderwijspersoneel verwacht als de ‘babyboomers’ massaal uitstromen.

Kwaliteit bestuur en management
Zowel bestuur als Raad van Toezicht zijn relatief recent aangetreden, waardoor tijd nodig is om te groeien in rollen en verantwoordelijkheden. Het management -stafleden en directeuren- vormen een belangrijke drijvende een kracht binnen de organisatie.

Onderhoud gebouwen
Jaarlijks wordt het meerjaren onderhoudsplan (MOP) geactualiseerd en uitgevoerd. De operationalisering ligt in handen van een externe partij. Het strategisch proces van de uitvoering ligt eveneens bij een externe partij, waarbij regelmatig afstemming plaatsvindt met de bestuurder.

Lage bezettingsgraad van schoolgebouwen
Op verschillende Kiem scholen is sprake van een zekere mate van leegstand.

Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan