Visie op ICT

Trends en keuzes
22 november 2016
Visie op integrale kindcentra voor onderwijs en opvang
22 november 2016
Onze gezamenlijke uitgangspunten
ICT en de leerling
ICT en de ouders
ICT en de professional
ICT infrastructuur

Meer plezier in leren
Waar er steeds meer individuele keuzemogelijkheden ontstaan, kan het onderwijs niet achterblijven en zullen we gepersonaliseerd leren en individuele ondersteuning mogelijk moeten maken. Digitalisering levert een bijdrage aan het leerplezier van kinderen, omdat we hiermee aansluiten bij de leefwereld van veel kinderen. Bovendien bereiden we kinderen zo beter voor op een wereld waarin digitale geletterdheid noodzakelijk is om goed te kunnen functioneren. Naast de inzet van middelen gaat het vooral om variatie van aanbiedings- en verwerkingsmethoden in de leeromgevingen, aansluitend op de leerbehoeften van kinderen. ICT is daarmee dienend aan het onderwijs.

Kenniscreatie, creativiteit en samenwerking
De leerkracht blijft de pedagogische en didactische spil in het leerproces en de leerling is afhankelijk van de kennis en interventies van de leerkracht. ICT-toepassingen bieden de leerkracht voldoende handvatten om deze rol ook goed in te vullen. Hoewel ICT al veelvuldig wordt ingezet ter verwerking, verdieping en remediëring van oefenstof, in leerlingadministratie, leerlingvolgsysteem en in online -communicatie liggen er nog volop mogelijkheden voor bredere toepassing. Met name op het gebied van kenniscreatie, creativiteit en samenwerking. Het onderwijs op de Kiem-scholen is een samenhangend proces, waarin leerlingen actief nieuwe kennis koppelen aan bestaande kennis. Leren samenwerken en samenwerkend leren vormen een belangrijk onderdeel van het schoolleven.

[sta_anchor id="uitgangspunten" class="uitgangspunten"]

A. Gezamenlijke uitgangspunten

Kiem biedt basis ICT-voorzieningen voor alle scholen, waar iedere school naar eigen behoeften bovenuit kan stijgen. Kiem hanteert de volgende uitgangspunten die voor alle scholen gelden.

Eenheid in de basis
Bij de keuze voor soft- en hardware kiezen we zoveel mogelijk voor standaardoplossingen die in de hele organisatie ingezet kunnen worden. Hierdoor garanderen we efficiency in beheer, uitwisseling en scholing.

Ruimte binnen kaders
Kiem werkt vanuit een centraal ICT-beleid en geeft binnen de gestelde kaders ruimte aan de scholen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen en de resultaten.

Webbased
Kiem kiest zoveel mogelijk voor webbased-oplossingen, waardoor software gemakkelijker te benaderen en te beheren is en waardoor programma’s en bestanden vanaf elke plek benaderbaar zijn.

Onderwijs-gedreven
Alle ICT keuzes zijn onderwijs gedreven. Dat wil zeggen dat we altijd kunnen onderbouwen dat leerlingen hiermee beter, sneller, leuker en gedifferentieerder gaan leren.

Zoveel mogelijk intern oplossen
Het beheer van de systemen is zoveel mogelijk in handen van de bovenschoolse ICT-coördinatoren. Zij zijn eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor functionaliteit en oplossen van storingen. Alleen als de vraag verder reikt, wordt externe expertise ingeroepen. De werkgroep ICT bestaat uit enkele schooldirecteuren en de bovenschoolse ICT-coördinatoren.

Bijdragen aan resultaat
ICT draagt merkbaar bij aan efficiënter, effectiever en aantrekkelijker onderwijs, waarin leerlingen uitgedaagd worden om actief, onderzoekend te leren, met een duidelijk zicht op de functionaliteit van het leren en het geleerde. De ambitie is het verzorgen van onderwijs dat nog beter aansluit bij de leer- en ontwikkelingsbehoeften van de individuele leerling, met grote aandacht voor het ontwikkelen van de eigen talenten. Binnen het secundaire proces (het organiseren van het onderwijs) zorgt ICT ervoor dat stafbureau en scholen de processen efficiënter inrichten. ICT wordt daarnaast ingezet om de transparantie te verbeteren voor de ouders. [sta_anchor id="ictleerling" class="ictleerling"]

B. ICT en de leerling

Ondersteuning bij het leren
We zien dat internet, elektronische leeromgevingen en digitaal leermateriaal steeds vaker worden ingezet als didactische werkvorm. Daarbij hebben leerlingen verschillende leerbehoeften en verschillen ze qua tempo en leerstrategie. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, biedt ICT een groot scala aan remediërende programma’s, waardoor het voor leerkrachten mogelijk wordt om maatwerk te bieden. Leerlingen krijgen daarnaast steeds vaker een actievere en participerende rol toebedeeld in hun leerproces. Zij werken steeds vaker samen aan opdrachten en gebruiken daarbij digitale hulpmiddelen voor het zoeken, delen en bewerken van informatie. Door het inzetten van adaptieve programma’s wordt de lesstof aangepast op basis van de antwoorden van individuele leerlingen om zo effectieve instructie en feedback te geven. Dit levert tijd op, die de leerkracht kan benutten om leerlingen bijvoorbeeld extra te begeleiden of om uitdagende en gevarieerde leersituaties te bieden.

Verwerven van toekomstgerichte vaardigheden
Online applicaties worden in het onderwijs niet alleen gebruikt als informatiebron, maar soms ook om een eigen digitaal portfolio bij te houden, wat helpt bij inzicht en reflectie. Kinderen worden zo nadrukkelijker betrokken bij de evaluatie en planning van hun onderwijs. Dankzij digitale middelen krijgt de leerkracht direct inzicht in de voortgang en kan zij feedback en correcties geven op taken.

Mediawijsheid
Kinderen beheersen al snel essentiële basisvaardigheden, zoals het maken van een tekstdocument, powerpoint presentatie of iets opzoeken via een zoekmachine. Kiem wil ICT vaardigheden van leerlingen versterken met inbegrip van social-media gebruik. Om de veiligheid te waarborgen, werken kinderen in een afgeschermde omgeving zoals Office 365. Mediawijsheid is direct verbonden met vaardigheden zoals kritisch denken en met de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Kiem scholen bewaken dat leerlingen ook bij gebruik van ict middelen op een constructieve manier met elkaar samenwerken.

Efficiënter werken
Leerlingen zullen steeds meer leerstof digitaal verwerken, zowel op school als thuis. Kiem streeft naar een goede balans en variatie van digitale en analoge leermiddelen. ICT-applicaties maken het bovendien mogelijk dat onderwijsondersteuners, ketenpartners en de overheid efficiënt communiceren, overzichtelijk en eenvormig kunnen rapporteren, veilig delen en eenvoudig evalueren binnen de context van passend onderwijs. ICT zal de leerkracht tot slot helpen bij het plannen van werkzaamheden (groepsplannen, weekplanning) en verantwoordelijkheden [sta_anchor id="ictouders" class="ictouders"]

C. ICT en de ouders

Ouders worden actief betrokken bij het leerproces van hun kinderen. Ze leven, helpen en denken mee met de ontwikkelingen binnen de school. Kiem wil nog meer dan nu ‘educatief partnerschap’ realiseren. In dat perspectief is er sprake van een individuele rapportage van toets- en resultaatgegevens, sociaal-emotionele ontwikkeling, observaties en reflecties van kinderen en leerkrachten, die worden bijgehouden in een portfolio. De school communiceert met ouders over de ICT-visie en de effecten daarvan voor kind en ouders. [sta_anchor id="ictprofessional" class="ictprofessional"]

D. ICT en de professional

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze beschikken over minimaal vereiste basisvaardigheden op het gebied van ICT. Ze weten hoe ze lessen kunnen geven met behulp van digitale leermiddelen en hoe ze instructies kunnen geven met behulp van het digibord. Daarnaast maken leerkrachten gebruik van ICT-toepassingen voor het verantwoorden en organiseren van hun werkzaamheden en de communicatie binnen het team en naar ouders.

Kiem medewerkers hebben een positieve houding tegenover ICT en zien het als een uitdaging om zich te bekwamen in het gebruik en de inzet van ICT tijdens hun werk.De school daagt de leerkrachten uit zich voortdurend te blijven ontwikkelen en om goed te blijven kijken naar de leerlingen van vandaag met het oog op de ontwikkelingen van morgen. In het kader van brede ontwikkeling van leerlingen, is het zaak om een rijke leeromgeving te realiseren. Dankzij ICT heeft de leerkracht veel mogelijkheden om leerlingen te motiveren en uit te dagen. Voor de opleiding en training van collega’s zet Kiem waar nodig bovenschoolse ICT’ers in als mentor. Binnen de Kiem-organisatie vormen leerkrachten bovendien kennisnetwerken, waarin zij hun expertise en ervaringen met elkaar delen, zowel via office 365 als tijdens bijeenkomsten van ICT’ers van de scholen. [sta_anchor id="ictinfrastructuur" class="ictinfrastructuur"]

E. ICT infrastructuur

De infrastructuur is bepalend voor de toepassingsmogelijkheden van ICT. Kiem wil een breed palet aan mogelijkheden en toepassingen aanbieden en zet daarom in op het voorwaardelijke deel van ICT. Alle scholen beschikken over een goed en up-to-date draadloos netwerk waar leerlingen te allen tijde op kunnen inloggen. Leerlingen zijn –op termijn- in de gelegenheid om hun eigen device mee te brengen naar school en hier mee te werken. Daarnaast beschikt de school over verschillende werkplekken waar individueel of groepsgewijs gewerkt kan worden met behulp van ICT-toepassingen.
Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan