Visie op opvang en peuterarrangement

Visie op integrale kindcentra voor onderwijs en opvang
22 november 2016
Ode aan de kiemkracht
22 november 2016
Luisteren naar wensen
Kiem Onderwijs en Opvang hecht grote waarde aan openheid, respect, geborgenheid, veiligheid en een persoonlijke benadering, zowel ten aanzien van de kinderen, de ouders, de medewerkers als andere betrokkenen. Wij kiezen in onze aanpak en dienstverlening voor een vraaggerichte benadering, waarbij we de wensen van ouders, in relatie tot ons pedagogisch beleid, als belangrijkste vertrekpunt nemen.

‘Eigenwijs en samenwijs’
Onze kindcentra bieden voor alle kinderen van 0-13 jaar de mogelijkheid om zich vanuit een veilige basis zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, aangepast aan de ontwikkelingsfasen, mogelijkheden en talenten van elk individueel kind. Dit gebeurt binnen een sociale context waarin een kind sociale vaardigheden leert ontwikkelen en waarin het zich de algemeen geldende waarden en normen spelenderwijs eigen maakt. Uitgangspunt is dat elk kind uniek is en dat wij de eigenheid van kinderen respecteren, zodat kinderen ook leren anderen te respecteren.

In verbinding
In de Buitenschoolse opvang staat het aspect “vrije tijd” centraal. In het kader van een uitdagend dagarrangement maken wij optimaal gebruik van de deskundigheid van onze samenwerkingspartners (onderwijs, sport, cultuur en welzijnsinstellingen). Het vrije tijdsaanbod wordt uitgewerkt op basis van behoeften van kinderen en ouders in de wijk/dorp. De afstemming tussen Kiem Onderwijs en Opvang en haar partners vindt plaats vanuit een gezamenlijke pedagogische visie. Kiem hecht grote waarde aan maatschappelijke verbondenheid.

Aandacht voor brede ontwikkeling
De peuterspeelzalen/peuteropvanglocaties van Kiem Onderwijs en Opvang hebben tot taak om de algemene brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit heeft betrekking op zowel de motorische ontwikkeling, als op de sociale-, de emotionele-, de cognitieve-, de creatieve- en de taalontwikkeling. Dit doen wij o.a. door uitnodigende spelsituaties te creëren en passend spelmateriaal aan te bieden. Wij volgen elk kind actief in zijn ontwikkeling en spelen in op wat een kind aangeeft. Er is aandacht voor de individuele behoefte van kinderen, maar ook voor het groepsproces. We vinden het belangrijk om kinderen systematisch te volgen en daar onze gerichte begeleiding op af te stemmen. Er is een doorgaande lijn naar de basisschool waar uw kind naar toe gaat. Taal is een extra aandachtspunt voor het succes in een later stadium op de basisschool.

Voorkomen van achterstanden
Op alle locaties wordt een VVE programma aangeboden. VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie. VVE is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Om een goede start op de basisschool te bevorderen, krijgen deze kinderen via erkende programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling.

Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan