We versterken verbinding met onze omgeving

We versterken de kracht van elke professional
22 november 2016
Trends en keuzes
22 november 2016
De verbinding met onze omgeving komt het meest concreet tot uitdrukking in de realisatie van integrale voorzieningen voor onderwijs, opvang, zorg, welzijn en vrije tijd voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dat is tegelijk de broedplaats waar we met ouders en andere partners verbinding maken. Gedurende de dag komen kinderen daar om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten.

Bij de realisatie van integrale voorzieningen stellen we ons de volgende doelen:

 • We werken vanuit één organisatie met één team en één directeur;
 • We werken vanuit één gedeelde missie en visie;
 • We leveren een breed en wederzijds versterkend aanbod, zowel bij onderwijs als opvang.
 • We werken vanuit een doorgaande lijn, waardoor kansen voor kinderen worden vergroot;
 • We zorgen voor peuteropvang voor alle kinderen in de VVE-doelgroep (Vroeg- en voorschoolse educatie);
 • We geven medewerkers de mogelijkheid om kennis te delen en daarmee nog betere opvang, onderwijs en zorg te bieden;
 • We werken voor ouders en kinderen overzichtelijk en efficiënt;
 • We betrekken ouders nadrukkelijk bij het opzetten van de voorziening;
 • De voorziening is de hele dag open, het hele jaar;
 • De voorziening is een ontmoetingsplaats voor bewoners in de wijk;
 • De financiering en verantwoording van onderwijs en opvang zijn strikt gescheiden, conform wet- en regelgeving;
 • De voorziening handelt vanuit een financieel gezonde basis.
In onze visie vormen kindcentra de optimale basis voor wat kinderen van 0 tot 13 jaar nodig hebben in opvang en onderwijs. We kijken bewust naar de ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind en handelen daar ook naar. Elk kindcentrum voldoet aan de lokale behoeften en biedt maatwerk.

Om deze doelen te verwezenlijken, focussen we op twee thema’s:

Integraliteit
De school werkt actief samen met partners in de omgeving en stemt daarbij af op persoonlijke behoeften van het kind. We werken aantoonbaar samen op alle niveaus: directie & medewerkers. We zorgen voor warme overdracht en bieden gezamenlijke activiteiten. We werken vanuit integrale aansturing met één team, één pedagogisch beleid en vanuit één plan.

Buurtnetwerk
De deelnemers in de integrale voorziening werken actief samen met partners uit de wijk. Enerzijds om voor kinderen een breed aanbod te leveren, anderzijds om voor bewoners uit de wijk een ontmoetingsplaats te creëren. We stemmen af op de behoeften in de wijk en op de behoeften van ouders en medewerkers. We organiseren gezamenlijke activiteiten en werken vanuit een gemeenschappelijke koers.

Als je een account hebt kun je inloggen om bij verschillende berichten meer content te zien.
Klik hier om naar de inlogpagina te gaan